Block rotation: Tectonic response of the Sichuan basin to the southeastward growth of the Tibetan plateau along the Xianshuihe-Xiaojiang fault

TitleBlock rotation: Tectonic response of the Sichuan basin to the southeastward growth of the Tibetan plateau along the Xianshuihe-Xiaojiang fault
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsWang E, Meng K, Su Z, Meng Q, Chu JJ, Chen Z, Wang G, Shi X, Liang X
JournalTectonics
Volume5
Issue9
Pagination640-645